คุณลักษณะของผู้สมัคร แบบฟอร์มคำขอ
สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการ VRT คำแนะนำการจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการในระบบ VRT ต้องปฏิบัติอย่างไร คู่มือผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
เอกสารประกอบในการยื่นขออนุมัติ   คู่มือการใช้ระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยสมาร์ทการ์ด

 


 

สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว


 1. ใช้ป้ายสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เพื่อแสดงสิทธิพิเศษ โดยติดต่อ ขอรับสติ๊กเกอร์และป้ายตั้งโต๊ะรูปสัญลักษณ์ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ และผู้ประกอบการสามารถจัดทำสัญลักษณ์รูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ตามขนาดที่เหมาะสมกับสภาพสถานประกอบการได้ สำหรับรูปแบบสัญลักษณ์ สามารถ พิมพ์ หรือ บันทึก ได้จาก www.rd.go.th/vrt เมนู แบบฟอร์ม เลือกรายการ โลโก้ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
   
 2. ได้รับสิทธิให้ใช้สัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เผยแพร่ในเอกสาร หรือ Web Site ของทางบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายสินค้า
   
 3. ได้รับการส่งเสริมการขายโดยกรมสรรพากรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่นภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายสินค้า หรือแผนที่ที่ตั้ง เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt) โดยจัดส่งภาพถ่ายได้ที่ กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th
 4. ขอรับคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
   
 5. ได้รับแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ ( Buochure ) เพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
   
 6. ขอรับแผ่นปลิวภาษาอังกฤษ ( Hand Bill ) แสดงขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ นักท่องเที่ยว เพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th
 7. ขอรับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ได้ที่ กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
  หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th
 8. ขอรับสติ๊กเกอร์คำเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการขอคืนภาษี ได้ที่กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
  หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th
 9. ขอให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ สถานประกอบการได้ โดยมีหนังสือแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ เว็บไซต์ กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt)


ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยื่นแบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
กรมสรรพากร 90 ซอบพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : (662) 272-8195-8 โทรสาร : (662) 617-3559
Copyright 2009 © Vat Refund for Tourists Office. All rights reserved.