ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 clear-gif
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

1. กรณีมาด้วยตนเอง :  
 
1.1 บุคคลธรรมดา
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนา
 
1.2 นิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง และประทับตราบริษัทฯ/หจก.
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
2. กรณีมอบอำนาจ :
 
2.1 บุคคลธรรมดา
 
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
 
2.2 นิติบุคคล
 
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง และประทับตราบริษัทฯ/หจก.
 
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
 
  • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
   
clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161