กรมสรรพากร  
เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง
รูปว่าง
รูปเมนูย่อย
รูปว่าง
รูปว่าง
e-filing
 
hotmenu
 
download
 
contact us
 
รูปว่าง
e-services
 
 
 
 
สมัครงาน กับกรมสรรพากร
 
อบรม - สัมมนาภาษี
 
ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี
 
ประมวลภาพ
รูปขอบซ้าย รูปขอบขวา
รูปขอบล่าง
 
 
1161 RD Intelligence Center ITA แนะนำเว็บไซต์ - Web Guide สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพากร คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
กรอบการเจรจาภาษีซ้อน สำนักงานบัญชีตัวแทน สรรพากรสัมพันธ์ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สรรพากรสาส์น SMEs
สมาคมข้าราชการสรรพากร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร e-tax info คณะทำงานเฉพาะกิจฯ COVID-19 สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี คู่มือสำหรับประชาชน

 

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer     ipv6 ready WCAG 2.0 (Level AA)  Check e-Mail สถิติการเข้าชม Website
เส้นขั้นส่วน footer
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
 
Operator กลางประจำหน่วยงาน icon Telephone RD Intelligence Center 1161
คลิก! กำหนดการงานสัมมนา ที่นี่ Web Services Vat Refund For Tourists RD Knowledge Search English RSS Twitter Facebook RD Channel Contact Us ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว