ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
ระบบการนำเข้าและคัดแยกข้อมูลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบขออนุมัติเป็น IBC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


ภาษีที่เกี่ยวข้อง
IHQ
 
ยื่นคำขออนุมัติเป็น IBC สร้างเอกสารแนบรูปแบบ XML สำหรับ ศกร.1 สร้างเอกสารแนบรูปแบบ XML สำหรับ ศกร.1.1
 
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดเกี่ยวกับ IBC [Details about IBC]
 
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมสรรพากร [Details of tax benefits]thai English Japan
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) [Details of BOI’s benefits]English Japan
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดศูนย์บริหารเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย [Details of treasury center by the Bank of Thailand]English Japan
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า [Details of work permit application by the Department of Business Development]English Japan
ปุ่มสีม่วง ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์และใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ [Steps for tax benefit and permit applications of different agencies]thai
   
  หมายเหตุ: เอกสารจากการสัมมนา เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ กรมสรรพากร และการสัมมนาเรื่อง International Business Centre ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น" [Note: Materials from the “Seminar on the International Business Centre Regime” on 10 April 2019 at the Revenue Department and “Seminar on International Business Centre” from 23-25 April 2019 in Japan.]
ปุ่มสีม่วง พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 [Royal Decree (No. 674) B.E. 2561 (2018)]
ปุ่มสีม่วง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ [Notification of the Director-General of the Revenue Department (No. 13) Details of the rules, conditions, and procedures regarding tax rate reduction, income tax exemption, and specific business tax exemption of the International Business Centre]
ปุ่มสีม่วง แบบคำขอ (ศ.ก.ร.1) [International Business Centre Application Form (Sor.Gor.Ror.1) (Thai Only)]
ปุ่มสีม่วง เอกสารแนบแบบคำขอ (ศ.ก.ร.1) [Attachments to the International Business Centre Application Form (Sor.Gor.Ror.1) (Thai Only)]
 
ปุ่มสีม่วง XML Schema สำหรับไฟล์เอกสารแนบ ศ.ก.ร.1 [XML Schema for the attachments to the International Business Centre Application Form (Sor.Gor.Ror.1)]
ปุ่มสีม่วง คำอธิบำย XML Schema สำหรับไฟล์เอกสารแนบ ศ.ก.ร.1 [Explanations of the XML Schema for the attachments to the International Business Centre Application Form (Sor.Gor.Ror.1)]
ปุ่มสีม่วง ระบบสร้างเอกสารแนบ ศ.ก.ร. 1 ในรูปแบบ XML [System for creating the attachments to the International Business Centre Application Form (Sor.Gor.Ror.1) in XML format]
ปุ่มสีม่วง แบบคำขอ (ศ.ก.ร.1.1) [International Business Centre Detail Change Form (Sor.Gor.Ror.1.1)]
ปุ่มสีม่วง เอกสารแนบแบบคำขอ (ศ.ก.ร.1.1) [Attachments to the International Business Centre Detail Change Form (Sor.Gor.Ror.1.1) (Thai Only)]
 
ปุ่มสีม่วง XML Schema สำหรับไฟล์เอกสารแนบ ศ.ก.ร.1.1 [XML Schema for the attachments to the International Business Centre Application Form (Sor.Gor.Ror.1.1)]
ปุ่มสีม่วง ระบบสร้างเอกสารแนบ ศ.ก.ร.1.1 ในรูปแบบ XML [System for creating the attachments to the International Business Centre Detail Change Form (Sor.Gor.Ror.1.1) in XML format]
ปุ่มสีม่วง คำแนะนำในการสร้าง XML File
 
ปุ่มสีม่วง การสร้างไฟล์ XML จาก XML Schema [Guidelines for creating XML file from XML Schema]
ปุ่มสีม่วง การสร้างไฟล์ XML จาก XML Schema โดยใช้ Excel [Guidelines for creating XML file from XML Schema by Excel]
ปุ่มสีม่วง คำถาม-คำตอบจากการสัมมนาเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2562 [FAQs from the “Seminar on the International Business Centre Regime” on 10 April 2019]
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :- โทร.0-2272-8033

Email :- ibc@rd.go.th

 
clear-gif
Last update :
 Monday, August 19, 2019

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161