รายงานแบบสอบถามฯ
  
แบบสอบถามบูธนิทรรศการ "โครงการบ้านหลังแรก"
  
๑. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาภาษี
  พอใจมาก   พอใจ
  เฉยๆ   ไม่พอใจ
  ควรปรับปรุง และกรุณาระบุสาเหตุ
          
  
๒. ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลหรือคำตอบ คำปรึกษาด้านภาษีอากรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
  พอใจมาก   พอใจ
  เฉยๆ   ไม่พอใจ
  ควรปรับปรุง และกรุณาระบุสาเหตุ
          
  
๓. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศ การบริการ
  พอใจมาก   พอใจ
  เฉยๆ   ไม่พอใจ
  ควรปรับปรุง และกรุณาระบุสาเหตุ
          
  
๔. ข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดระบุ
          
  
๕. ท่านทราบการจัดบูธนิทรรศการ "โครงการบ้านหลังแรก" จากช่องทางใด
          
  
 
 
แบบสอบถามบูธนิทรรศการ "โครงการบ้านหลังแรก"
พัฒนาโปรแกรมโดย:: กรมสรรพากร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานอินเทอร์เน็ต