ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ทั่วโลก Click เพื่อ Search คำพ้องเสียง
 
โครงสร้างการบริหาร(มบ.)
ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานของ TA
การอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
ข่าวสาร/กิจกรรม
ปฏิทินกำหนดการ
ยื่นแบบ
ผลการสอบสะสม
สถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
FAQ
กระดานถาม-ตอบ
 
คำถามเกี่ยวกับการอบรม
ลำดับที่ คำถาม คำตอบ
1 กรณีศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านบัญชี หรือกรณีเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชากฎหมายภาษีอากรในสถาบันการศึกษาจะนับชั่วโมงให้ได้หรือไม่ การนับชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเป็นการอบรมจากองค์กรวิชาชีพบัญชีฯและหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมสรรพากรเท่านั้น กรณีศึกษาต่อหรือเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายภาษีอากรไม่สามารถนำมาใช้นับชั่วโมงการอบรมได้
2 การอบรม 9 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถนำไปใช้ร่วมกับการอบรม 27 ชั่วโมงภายใน 3 ปี ของผู้ทำบัญชีได้หรือไม่ ขอให้สอบถามไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3 การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ควรนับชั่วโมงให้ด้วย สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากรจะมีการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี และบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรมิใช่บรรยายเรื่องกฎหมายภาษีอากรและไม่ใช่องค์กรวิชาชีพบัญชีฯตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
4 ทำไม CPA ที่ตรวจสอบ หจก. ขนาดเล็กซึ่งต้องใช้หน้ารายงานแบบ TA แต่ไม่ต้องอบรม 9 ชั่วโมง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ที่ผ่านการสอบและคัดเลือกจากสภาวิชาชีพบัญชี (กบช. เดิม)  จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพบัญชี  แต่หากมีการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ซึ่งระบุให้ใช้หน้ารายงานตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
5 การอบรม 9 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องอบรมครบทุกประเภทหรือไม่ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ไม่ได้กำหนดให้อบรมหัวข้อใดเพียงแต่ระบุให้เข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น
6 อยากให้กรมสรรพากรเป็นผู้จัดอบรมเอง เพื่อให้ได้มาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน ตามกฎหมายกรมสรรพากรไม่มีคุณสมบัติที่จะขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรเข้าอบรมไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมได้แต่ขณะนี้มีหน่วยงานสวัสดิการภายในของกรมสรรพากรคือสรรพากรสาส์นเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีและจัดอบรมไปหลายหลักสูตรแล้ว
7 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่เป็นข้าราชการของกรมสรรพากร หากได้รับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรจากกรมสรรพากรจะนับชั่วโมงการอบรมได้หรือไม่ การอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องเป็นการอบรมจากองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ และกรมสรรพากรไม่ได้เป็นหน่วยงานดังกล่าวการอบรมจากกรมสรรพากรจึงไม่ถือว่าเป็นการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
8 การอบรมกฎหมายภาษีอากร 9 ชั่วโมง ถ้าเป็นการจัดอบรมแบบ Inhouse Trainning  ซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีแต่ไม่มีประกาศให้จะนับชั่วโมงอบรมได้หรือไม่ ในการนับชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเข้าอบรมกับองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ ฉะนั้นต้องพิจารณาว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือไม่ ถ้าใช่ก็ให้ออกหนังสือรับรองให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ พร้อมจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมส่งกรมสรรพากรด้วย
9 กรณีที่ยังไม่ได้รับงานตรวจสอบจะต้องอบรม 9 ชั่วโมงต่อปีหรือไม่ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว มีหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ แม้จะไม่ได้รับงานตรวจสอบบัญชีก็ตาม
10 กรณีเป็นผู้ผ่านการทดสอบและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรระหว่างนี้จะไปอบรมกฎหมายภาษีอากร 9 ชั่วโมง แล้วมาแจ้งขอนับชั่วโมงได้หรือไม่ ผู้ที่ผ่านการทดสอบแม้จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้วหากยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรยังไม่ถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหากไปอบรมก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจะนำมานับชั่วโมง อบรมไม่ได้
11 การอบรมกฎหมายภาษี 9 ชั่วโมง จะเริ่มนับจากไหน สิ้นสุดเวลาการอบรมเมื่อใด และอบรมแล้วต้องทำอะไรบ้าง การอบรม 9 ชั่วโมงต่อปีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ดูได้จากใบทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากร) และวันสุดท้ายเป็นวันที่ใบอนุญาตมีอายุครบหนึ่งปี เมื่ออบรมแล้วต้องแจ้งกรมสรรพากรตามแบบ บภ.06 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบทุกหนึ่งปี ซึ่งมีรายละเอียด ระยะเวลา การแจ้งการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละรุ่นอยู่ใน web หัวข้อการอบรม
space
Navigator :  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > FAQ